STRONA GŁÓWNA FACEBOOK


CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ I PRZYRODNICZEJ w MNISZKACH – CENNIK 2019

Przypominamy nasze ceny, w roku 2019 pozostają bez zmian.

Dla ułatwienia załączyliśmy kilka wyjaśnień i zmieniliśmy układ graficzny.

BILETY WSTĘPU DO CERIP

Bilety ulgowe i rodzinne

5,00 zł od osoby

Bilety normalne

7,00 zł od osoby

Przewodnik po warsztatach ginących zawodów
(dla każdej grupy do 25 os.)

Zwiedzanie warsztatów ginących zawodów → kowal, bednarz, pszczelarz, rybak, szewc, skład kolonialny, kuchnia, klasa, duża diorama przyrodnicza (45 zł/grupę do 25 os.) ok. 1-1,5 godziny

Przewodnik ma prawo pominąć niektóre warsztaty, w zależności od czasu grupy i zajęć praktycznych.

45,00 zł od grupy do 25 os.

Przewodnik po warsztatach ginących zawodów
w soboty i niedziele
(dla każdej grupy do 25 os.)

50,00 zł od grupy do 25 os.KAŻDA ODWIEDZAJĄCA NAS GRUPA:

-> WYKUPUJE BILETY WSTĘPU: ULGOWE: 5 zł od os. | NORMALNE: 7 zł od os.

-> WYKUPUJE OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM: (dla każdej grupy do 25 os.): 45 zł/grupę

(lub 50 zł/grupę w sobotę i niedzielę)


DODATKOWE WARSZTATY/POKAZY/ZAJĘCIA:

Warsztaty wikliniarskie (ok. 45 min)

8 zł od osoby

Warsztaty garncarskie (ok. 1 godz.)

6 zł od osoby

O pracy pszczelarza - samodzielny wyrób świec (ok. 30 min)

3,50 zł od osoby

O pracy pszczelarza - samodzielny wyrób świec + drewniany świecznik (ok. 30 min)

5 zł od osoby

Pokaz prania (30 min)

30 zł od całej grupy autokarowej

Oddzielanie śmietany od mleka (30 min)

40 zł od całej grupy autokarowej

Oddzielanie śmietany od mleka i robienie masła (30 min)

80 zł od całej grupy autokarowej

Od pióra do drukarki I (1 godz.)

150 zł od całej grupy autokarowej

Od pióra do drukarki II (1 godz.)

150 zł od całej grupy autokarowej
+ 2,60 zł od osoby za znaczek

Pokazy kowalskie (45 min - 1 godz.)

300 zł od całej grupy autokarowej

O pracy piekarza i warsztaty pieczenia chleba (1 godz.)

300 zł od całej grupy autokarowej

Dawne rybactwo i warsztaty wyplatania sieci (45 min - 1 godz.)

300 zł od całej grupy autokarowej

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE:

Zwierzyna leśna w Dolinie Kamionki" + „U źródeł Kamionki – co
w trawie piszczy?”
(zajęcia w małej i dużej dioramie przyrodniczej)
(1 godz.)

50 zł dla grupy do 25 os.

Terenowe zajęcia przyrodnicze: Poznawanie przyrody Doliny Kamionki (2-3 godz.)

250 zł dla grupy do 45 os.

WYŻYWIENIE:

Od sezonu 2019 wszystkie posiłki można zamawiać bezpośrednio u firmy: CATERING LUBOSZ,
która ma swoją siedzibę tylko kilkanaście kilometrów od Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej.

CATERING LUBOSZ: 501 020 315

WYNAJEM SAL:

Sala w spichlerzu (miejsca dla 150 os.)

80 zł za 1 godz.

Sala w płatkarni (miejsca dla 50 os.)

85 zł za 1 godz.Regulamin zwiedzania Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach


§ 1. Definicje.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

a) CERiP – Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach Oddział Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. J.D.Janockiego w Międzychodzie

b) Wystawa (wystawy) – wystawy stałe lub czasowe znajdujące się w: - budynku ekspozycyjnym nr 2 (kowal, bednarz, pszczelarz, szewc, praczka, skład kolonialny, kuchnia) - w spichlerzu (klasa, poczta, wikliniarstwo, sprzęt do przeróbki mleka, garncarz) - w budynku nr 3 (wystawa przyrodnicza, wnętrze pokoju leśniczego) - oraz na piętrze tego budynku (naprawa sprzętu rtv, fryzjer, krawiec, fotograf, sklep muzyczny, zegarmistrz, drukarnia, wnętrze kina), - wystawę przyrodnicza „małą dioramę” w bud.administracyjnym - wystawę wnętrz dawnego gabinetu właściciela w dawnej willi i wystawę dotyczącą Kart pamięci w świetlicy w budynku administracyjnym - wszystkie wystawione w plenerze sprzęty – na stałe lub czasowo (maszyny rolnicze, ule, rzeźby, itp.);

c) Warsztaty – wszystkie uruchamiane warsztaty i pokazy w tym: wikliniarski, garncarski, kowalski, wyrobu świec, wyrobu masła i inne; c) Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie przekraczającej 14,

d) Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 10 do max.26, wliczając opiekunów grupy i pilota,

e) Zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane.

§ 2 Dni i godziny otwarcia CERiP. Czas zwiedzania

1. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych .

2. W sezonie zimowym (1 listopad- 31 marzec) Muzeum jest czynne: w dni powszednie od godz. 9.00 do 15.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 15.00.

3. W sezonie letnim (1 kwiecień – 31 październik) CERiP jest czynne: w dni powszednie od godz. 9.00 do 17.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 17.00.

4. Czas zwiedzania wystaw i warsztatów dla grup zorganizowanych wynosi około 3 godz..

5. Ostatnie wejście na wystawy następuje najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem.

6. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystaw.

§ 3. Zasady zwiedzania, rezerwacji i zakupu biletów.

1. Na Wystawach obowiązuje limit zwiedzających. (maksymalnie, jednorazowo podczas zwiedzania i zajęć – grupy nie większe niż 26 osób wraz z opiekunami w jednym warsztacie), w czasie warsztatów wikliniarskich dopuszcza się udział większej ilości uczestników.

2. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu wstępu do CERiP zgodnie z cennikiem opłat.

Aktualny cennik znajduje się na stronie: www.mniszki.pl.

3. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonywania rezerwacji obejmującej termin i program pobytu.

a) Rezerwacji dokonuje się telefonicznie wraz z potwierdzeniem mailowym lub tylko mailowo.

b) Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są pod numerem:

tel. 517 054 502 (biuro i kasa) lub 517 686 975 (kierownik Oddziału)

telefony czynne są: w sezonie zimowym (listopad-marzec): w dni powszednie od godz. 9.00 do 17.00,

w soboty i niedziele od 11.00 do 15.00;

w sezonie letnim (kwiecień – październik) w dni powszednie od godz. 9.00 do 17.00,

w soboty i niedziele od 11.00 do 17.00.

Z uwagi na problemy z siecią telefoniczną i zasięgiem dopuszcza się też możliwość sms-owych zapytań o wolne terminy.

Adres mailowy na cele rezerwacji: cerip@mniszki.pl lub cerip@onet.pl

Informacje i Cennik: www.mniszki.pl oraz https://www.facebook.com/cerip.mniszki

c) Z uwagi na ograniczone możliwości przyjmowania grup zorganizowanych zaleca się dokonywanie wcześniejszych rezerwacji i ustalanie programu zwiedzania (telefonicznie z mailowym potwierdzeniem lub tylko mailowo wg opisanych w paragrafie 3 punkt 3b zasad).

d) Rezerwacje przyjmowane są tylko na godziny i dni otwarcia CERiP, t.j.:

w sezonie letnim (od 1 kwietnia do 31 października): w dni powszednie od 9.00 do 17.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 17.00)

w sezonie zimowym (od 1 listopada do 31 marca): w dni powszednie od 9.00 do 15.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 15.00.

Ostatnie wejście grupy na zwiedzanie wystaw – na 30 min. przed zamknięciem,

na warsztaty garncarskie i wikliniarskie 45 min przed zamknięciem, na warsztaty wyrobu świec 30 min.przed zamknięciem.

4. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwego poziomu zajęć i organizacji, w przypadku zbyt dużej ilości zainteresowanych CERiP ma prawo odmówić rezerwacji dla grupy na dany dzień i godzinę.

5. Grupy przyjeżdżające bez dokonanej rezerwacji lub przed ustaloną godziną lub przed godziną otwarcia muszą liczyć się z koniecznością odczekania do czasu zwolnienia się miejsc w wystawach i warsztatach / otwarcia wystaw.

6. Zwiedzający dokonujący zakupu biletów po uprzednim dokonaniu rezerwacji, obowiązani są uiścić opłaty wg stawek określonych w poczynionej rezerwacji, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Istnieje możliwość domówienia kolejnych warsztatów w przypadku wolnych miejsc. CERiP liczy opłaty za rzeczywistą ilość zwiedzających – uczestników zajęć wg cennika.

7. Opiekunowie zwolnieni są z opłat za bilety wstępu. Jeśli ilość opiekunów w grupie nie przekracza 5 osób to wówczas zwolnieni są także z opłat za udział w warsztatach.

8. Grupy zwiedzają CERiP tylko z przewodnikiem wskazanym przez biuro CERiP, za którego wnosi się dodatkową opłatę zgodną z Cennikiem. Grupy nie mogą być większe niż 26 osób wraz z opiekunami. Istnieje możliwość zwiększenia ilości uczestników w grupie o kilka osób tylko w uzasadnionych przypadkach – po konsultacji z biurem CERiP.

9. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje:

- wstępy bezpłatne – dzieciom do lat 3 pod opieką rodziców, mieszkańcom wsi Mnichy, Mniszki, Tuczępy - wstępy ulgowe – dzieciom i młodzieży – dzieciom przedszkolnym, szkolnym, młodzieży studiującej, grupom zorganizowanym, Seniorom.

Szczegóły zwolnień i ulg w biletach zawarte są w paragrafie 10.

§ 4. Zasady bezpieczeństwa.

1. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie zwiedzania i zajęć warsztatowych w tym:

a) każda z grup porusza się tylko z przewodnikiem CERiP i uczestniczy w zajęciach warsztatowych tylko w obecności instruktora – opiekuna warsztatów CERiP;

b) każda z grup realizuje zajęcia – zwiedzanie i warsztaty prowadzone przez przewodnika i instruktorów – opiekunów warsztatów tylko w obecności i pod opieką swych wychowawców, opiekunów, w przypadku nieobecności wychowawców, opiekunów, przewodnik lub instruktor nie może prowadzić zajęć;

c) uczestnicy zwiedzania mogą dotykać wskazanych przez przewodnika sprzętów i narzędzi i sprawdzić ich działanie tylko w obecności przewodnika i opiekunów;

d) uczestnicy zobowiązani są do odpowiedniego poruszania się po kamiennym dziedzińcu (bruku) – dotyczy zwłaszcza dzieci (ze względu na bezpieczeństwo nie można biegać po bruku!), a opiekunowie są odpowiedzialni za wyegzekwowanie tej zasady;

e) do każdej z wystaw i każdego z warsztatów grupy wchodzą tylko z przewodnikiem i pod opieką swych wychowawców, opiekunów;

f) przewodnicy, piloci PTTK i biur turystycznych, mogą samodzielnie oprowadzać swe grupy pod warunkiem uzgodnienia trasy

i godzin z biurem CERiP;

g) każda grupa o zasadach bezpieczeństwa instruowana jest przez przewodnika na początku trasy i zajęć;

h) opiekunowie, wychowawcy grup zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie dzieci i młodzieży przy niebezpiecznych narzędziach i maszynach zlokalizowanych na wystawach CERiP (np. kierat na dziedzińcu, maszyny rolnicze, ostre przedmioty w warsztatach – wystawach);

i) po zakończeniu zajęć warsztatowych i zwiedzania, zakończeniu całości programu przewodnik informuje opiekunów o tym fakcie i grupa dalej może przebywać na terenie CERiP - pod wiatą i na terenach zielonych jedynie w obecności swych wychowawców, opiekunów.

§ 5. Zwiedzanie z przewodnikiem.

1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę jedynie z przewodnikiem wyznaczonym przez CERiP lub z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym przygotowanie i zgodę udzieloną przez CERiP.

2. Turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnicką zgodnie z Cennikiem.

3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem zwiedzania, telefonicznie lub mailowo.

4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 30 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie CERiP zastrzega sobie prawo do wpuszczenia innej grupy, w związku z tym grupa spóźniająca się musi odczekać do czasu zakończenia trwających zajęć.

§ 6. Obowiązek odwołania rezerwacji.

1. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji w przypadku rezygnacji, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie CERiP najpóźniej w dniu poprzedzającym rezerwację.

2. Zawiadomienia należy dokonać pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 7. Konsekwencje nie odwołania rezerwacji.

1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez CERiP karą umowną w wysokości 100 zł. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu na rachunek bankowy CERiP.

2. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do CERiP. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, której CERiP jest Oddziałem lub osoba przez niego upoważniona.

§ 8. Porządek zwiedzania.

1. Zwiedzający wchodzą na wystawę zgodnie z decyzją przewodnika.

2. Przed wejściem na Wystawy zwiedzający mogą skorzystać z pomieszczeń na pozostawienie bagażu w spichlerzu lub płatkarni.

3. Zabronione jest wnoszenie i wprowadzanie na Wystawę: a. wszelkich przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne (zwłaszcza materiałów łatwopalnych i toksycznych, wybuchowych) b. plecaków i dużego bagażu, c. zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.

4. Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania wyznaczanym przez przewodnika.

5. Na wystawach i w warsztatach nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz nie należy rozmawiać przez telefon.

6. Zabrania się wstępu do CERiP osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych zwiedzających lub zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi CERiP.

8. W przypadku osób zwiedzających indywidualnie (rodzin z dziećmi) dzieci mogą zwiedzać wystawy tylko z rodzicami lub opiekunami, którzy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci.

9. Wewnątrz poszczególnych wystaw może jednorazowo przebywać: - na wystawach przyrodniczych – („duża” i „mała” diorama - do 25 osób + przewodnik - wystawy od sprzętu rtv do drukarni (poddasze budynku nr 3)– nie więcej niż 20 osób + przewodnik - wystaw dawnej klasy – nie więcej niż 25 osób + przewodnik.

10. Przewodnik każdorazowo może podjąć decyzję o wpuszczeniu dodatkowych kilku osób, w przypadku gdy w grupie jest większa liczba opiekunów lub grupa uzyskała wcześniej pozwolenie na zwiedzanie w większej ilości osób.

§ 9 Sankcje porządkowe.

1. CERiP zastrzega sobie prawo do tego, by nie przyjąć lub wyprosić grupy zorganizowane oraz turystów indywidualnych, którzy nie przestrzegają porządku zwiedzania i łamią niniejszy Regulamin.

2. Za zniszczenia powstałe wskutek celowych działań lub braku uwagi ze strony zwiedzających lub ich opiekunów odpowiadają sprawcy. Procedura pokrycia straty ustalana jest każdorazowo oddzielnie w zależności od jej charakteru i wartości. Ze strony CERiP o procedurze decyduje Dyrektor instytucji lub osoba przez niego wskazana.

§ 10. Pozostałe uregulowania.

1. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystaw można uzyskać w CERiP:

tel. 517 054 502 (biuro i kasa) lub 517 686 975 (kierownik Oddziału)

w sezonie zimowym (listopad-marzec): w dni powszednie od godz. 9.00 do 17.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 15.00;

w sezonie letnim (kwiecień – październik) w dni powszednie od godz. 9.00 do 17.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 17.00.

Można też kontaktować się mailowo na adres cerip@mniszki.pl, cerip@onet.pl lub za pomocą skrzynki kontaktowej ze strony www.mniszki.pl

2. UWAGA! Wykupienie lub zarezerwowanie biletów oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

3. ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:

a) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, średnich studenci

b) osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami

c) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczyciele akademiccy, wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

d) osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

e) kombatanci.

2. Do zakupu biletu rodzinnego (w przypadku CERiP przez zakup biletu rodzinnego rozumie się zakup biletów ulgowych) uprawnione są:

a) dwie osoby dorosłe i będące pod ich opieką dzieci i młodzież w tym studencka (nie więcej niż pięć na jedną dorosłą osobę)

b) jedna osoba dorosła oraz pozostające pod jej opieka dzieci i młodzież w tym studencka (nie więcej niż pięć na jedną dorosłą osobę).

3. Do zakupu biletu grupowego (w przypadku CERiP przez zakup biletu grupowego rozumie się zakup biletów ulgowych) uprawniona jest grupa osób, którą tworzą dzieci przedszkolne lub uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i średnich oraz studenci lub osoby dorosłe, w liczbie od 10 osób (licząc łącznie z opiekunami), opiekunowie grupy są zwolnieni z opłat za bilety.

Z opłat za bilety zwolnieni są ponadto: dzieci do lat 3, piloci, przewodnicy grup oraz mieszkańcy wsi Mnichy, Mniszki, Tuczępy.

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:

a) legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta

b) legitymacje emeryta-rencisty

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

d) legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, średnich, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowowychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatancki g) dokumenty potwierdzające wiek.